Fundacja JESTEM OPTYMISTĄ to organizacja non profit, która poprzez różnego rodzaju inicjatywy promuje optymizm oraz ludzi, których postawa i optymistyczne nastawienie do życia pozwalają przezwyciężyć przeciwności losu.

12189925_1514908925468530_7186238962415350523_nZałożycielem Fundacji jest Mariusz Pujszo.

Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na świecie do pozytywnego myślenia.

Polska plasuje się wśród krajów najbardziej optymistycznych. To dobre podłoże do tego, aby zaszczepić wśród Polek i Polaków jeszcze lepszy nastrój i pogodę ducha. Bądźmy przykładem dla naszych sąsiadów. Według badań CBOS w naszym kraju rośnie zadowolenie z sytuacji gospodarczej, mimo to brakuje optymistów patrzących z uśmiechem w przyszłość i nadchodzące perspektywy.

Nadszedł czas na propagowanie pozytywnego myślenia ze szczególną koncentracją na ocenie życiowych perspektyw, osiągnięć i relacji międzyludzkich. Takie działania znacząco przyczynią się do wzrostu poziomu zadowolenia z życia wśród społeczeństwa. Zacznijmy doceniać optymizm!

Fundacja planuje organizację sympozjów i warsztatów, dotyczących optymizmu w nauce, medycynie, biznesie. Zamiarem Fundacji jest także organizowanie okolicznościowych balów, takich jak Karnawałowy Bal Optymistów. Zamiarem przewodnim jest stworzenie dużej masowej imprezy, która co roku będzie zwięszała swój zasięg i znaczenie – Światowy Festiwal Optymizmu.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

  podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

  działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, szkolenia, oświatę i wychowanie,

  podtrzymywanie i upowszechnianie relacji międzynarodowych i optymistycznego nastawienia do życia na świecie,

  wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie festiwali, imprez i warsztatów,

  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, budowanie pozytywnych emocji poprzez sport,

  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.